نوشته‌های: کسری امام صفاری

رسوایی فدراسیون در ۹۰

یک روز بعد از برنامه نودی که قرار بود با مناظره بین علی کریمی و محمدرضا ساکت جنجالی باشد اغلب رسانه‌های آنلاین جدال دو طرف را بدون برنده نامیدند.

BAZAR VARZESH